DMCA Policy

DMCA Policy

ทางเรายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยเราให้ความสำคัญกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอย่างยิ่ง และเราจะให้ความสำคัญในการดำเนินการตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”)

การแจ้งเตือน DMCA

ถ้าท่านเชื่อว่างานของท่านถูกคัดลอกในทางที่สร้างความเสียหายต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน ท่านสามารถส่งคำแจ้งเตือนแก่เราโดยการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

  1. ลายเซ็นต์ดิจิทัลหรือลายมือของบุคคลที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ที่มีข้อทรงพลึง
  2. รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ท่านเชื่อว่าถูกละเมิด
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับว่าท่านพบการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ใดในเว็บไซต์ของเรา
  4. ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, และที่อยู่อีเมลของท่าน
  5. คำรับรองว่าท่านเชื่อว่าการใช้งานที่ถูกโต้แย้งเป็นการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์, ตัวแทน, หรือกฎหมาย
  6. คำรับรองที่เขียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งเตือนมานั้นถูกต้อง และท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือท่านได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ที่มีข้อทรงพลึง

การตอบสนองต่อการแจ้งเตือน DMCA

เมื่อเราได้รับการแจ้งเตือน DMCA ที่ถูกต้องและครบถ้วนเราจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ลบหรือหยุดการเข้าถึงงานที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกตั้งขึ้น
  2. แจ้งให้ผู้ใช้งานที่ได้ละเมิดสิทธิ์รับทราบถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
  3. การแยกกับผู้ใช้งานที่เป็นผู้ฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่องของข้อตกลงการใช้งานของเรา

ทางเราจะปฏิบัติตามกระบวนการปกป้องตนเองที่ได้กำหนดโดย DMCA ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นคนส่งคำตั้งแย้งที่ถูกต้องและครบถ้วน เราอาจจะคืนการเข้าถึงงานที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์เดิมและส่งคำแจ้งเตือนเป็นเรื่องของคำตั้งแย้งให้กับผู้ที่ส่งคำแจ้งเตือนเดิม

ข้อมูลการติดต่อ

ถ้าท่านต้องการแจ้งเตือนการละเมิด DMCA กรุณาส่งข้อมูลมาที่เว็บ https://red-moviehd.xyz/

ไม่สามารถดึงรูปภาพจาก IMDb ได้.